ZKBioGO, app for smartphone -- Ứng dụng cho điện thoại thông minh

Overview -- Tổng quan

ZKBioGO is an app for smartphone and other mobile devices which can communicate with both single door controller and multi-door controller to securely open a door or gate.

ZKBioGO là ứng dụng cho điện thoại thông minh hoặc các thiết bị di động khác, nó có thể kết nối với bộ điều khiển kiểm soát cửa đơn hoặc ngay cả bộ điều khiển đa cửa, dùng để mở cửa.

 

Innovative --- Leverages standard communications technologies to support Android operating systems for a mobile solution that is easy to deploy and manage.

Đổi mới --- Tận dụng công nghệ truyền thông tiêu chuẩn để hỗ trợ các hệ điều hành Android cho một giải pháp di động dễ triển khai và quản lý.

Convenient --- Anytime, anywhere, open the door which you want.

Thuận tiện --- Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, mở cửa mà bạn muốn.

Secure safe --- Encryption mechanism for connection and data delivery.

An toàn bảo mật --- Cơ chế mã hóa để kết nối và phân phối dữ liệu.

 

{关键字}  {关键字}

 

https://youtu.be/x41xnEcW3LI

Technical Specifications -- Chi tiết kỹ thuật

SDK version (Phiên bản SDK): Standalone Communication SDK 6.2.5.12;

Support devices and firmware (Thiết bị được hỗ trợ)MA300-Ver6.60 Mar 18 2013; TF1700-Ver 6.64.0012 May 16 2014 (Pull Version); C3 series-AC Ver 4.3.3 Aug 29 2014; Inbio series-AC Ver 5.2.2 Jul 16 2014;

Android OS Requirement (Hệ điều hành): Android 4.0 Above;

Support Smart phone & Tablet CPU (CPU của Smartphone hoặc Tablet): armeabi, armeabi-v7a, mips, x86;

Compatibility (Tương thích với màn hình của thiết bị): Support terminal screen self-adaption for both smart phone and tablet;

Tested Brand (Nhãn hiệu đã thử nghiệm): nexus 5.0, nexus 7.0,MI 2, Samsung GT-19308, Huawei Honor, HTC-ONEX

Related Products -- Sản phẩm được hỗ trợ

{关键字}TF1700

{关键字}MA300

{关键字}InBio160/260/460

{关键字}C3-100/200/400

 

Liên hệ: Mr. Việt (0903854047); 66thuongviet@gmail.com; yahoo: thuongviet19662002;