Introduction to Search Engine Optimization
Giới thiệu về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
 

If you think META tags still rule, you need to read this manual
Nếu bạn nghĩ thẻ META vẫn còn thống trị, bạn cần phải đọc tài liệu này

Some not so honest webmaster that came before you in the 1990s used META tag spamming and other web page manipulation techniques to get higher rankings. The search engines got the message loud and clear, and answered back with a set of algorithm changes that are still evolving today. The Meta tags were slowly phased out as reliable ways to determine the relevancy of a web page by the major search engines by the late 1990s. Currently, the META description tags only real value is for website owners to succinctly describe their sites in the search results. It no longer has any ranking relevance at all.

Từ trước thập niên 1990, một số nhà quản trị web không được trung thực lắm thường dùng thẻ META để spam và các mánh khóe kỹ thuật khác để đạt thứ hạng web cao hơn. Các công cụ tìm kiếm nhận được thông điệp một cách rõ ràng, và đã trả lời lại với một tập hợp các thay đổi thuật toán mà ngày nay vẫn còn đang phát triển. Các thẻ Meta dần bị loại bỏ bằng những cách thức đáng tin cậy để xác định sự liên quan đến một trang web bằng các công cụ tìm kiếm chủ yếu đã xuất hiện vào cuối những năm 1990. Hiện nay, giá trị thực sự của thẻ META là dành cho chủ sở hữu trang web mô tả ngắn gọn về trang web của họ trong các kết quả tìm kiếm. Nó không còn có bất kỳ liên quan đến việc xếp hạng cả.

So now the search engines have the upper hand, and dishonest webmaster have a much harder time manipulating the search results. Of course there are still a lot of people out there who can game the search engines for at least a few weeks or months until their sites are penalized by the engines. At that point, they simply register a new domain and start over with a new link farm, blog spamming, or a new hot off the press black hat SEO technique the search engines haven’t discovered yet.

Vì vậy, bây giờ các công cụ tìm kiếm có ưu thế hơn, và các quản trị web không trung thực sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc thao túng các kết quả tìm kiếm. Tất nhiên vẫn còn rất nhiều người không bị ảnh hưởng, những người có thể thao túng các công cụ tìm kiếm ít nhất một vài tuần hoặc vài tháng cho đến khi trang web của họ bị trừng phạt bởi các công cụ đó. Tại thời điểm đó, họ chỉ cần đăng ký một tên miền mới và bắt đầu lại với một link farm, gửi thư rác blog, hoặc hoặc các chiêu thức SEO mũ đen mà các công cụ tìm kiếm chưa phát hiện ra.

 
Avoiding the bad apples of SEO
Tránh những quả táo xấu của SEO

We hope you are here because you want your website to do well on the search engines for a long time and not just for a day or two. The search engines continue to challenge even seasoned SEO professionals, but by no means is search engine optimization an elite skill only a handful of people in the world can master. Although a lot of Internet marketers are pushing some new secret formulas for gaming the search engines, the fact is there are none if you want to ensure your site’s long term success. In every market we can find snake oil sales men who are peddling the next miracle cure to your problems, and the Internet marketing world is no exception.

Chúng tôi hy vọng bạn đang ở đây bởi vì bạn muốn trang web của bạn làm việc tốt trên các công cụ tìm kiếm trong một thời gian dài và không chỉ trong một hoặc hai ngày. Các công cụ tìm kiếm tiếp tục thách thức ngay cả các các chuyên gia SEO dày dạn, nhưng đó không có nghĩa là việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, một kỹ năng
cao cấp chỉ dành cho một số ít người trên thế giới có thể làm chủ được. Mặc dù rất nhiều nhà tiếp thị Internet đang đẩy mạnh một số công thức bí mật mới để đánh lừa các công cụ tìm kiếm, trên thực tế chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn muốn đảm bảo thành công lâu dài cho trang web của bạn. Trong mọi thị trường, chúng ta có thể tìm thấy những kẻ Sơn Đông mãi võ, những người đang rao bán các phép lạ chữa bệnh cho vấn đề của mình, và thế giới tiếp thị Internet không là ngoại lệ.

Just take a look at this typical claim below.

Chỉ cần nhìn vào tuyên bố điển hình này dưới đây.
(hình)

The sales pitch is always the same. They say you are missing a key ingredient in your web promotion campaign and only they know what it is. Or they flaunt in front of you affiliate checks or Clickbank earnings reports to convince you they know the next big SEO secret that helped them earn a pile of money. Did you ever notice, there is also a sense of urgency in these offers. If you don’t buy their e-book or spam generator gizmo today you are going to miss the boat.

Sân chơi luôn giống nhau. Họ nói rằng bạn đang thiếu một thành phần quan trọng trong chiến dịch xúc tiến web của bạn và chỉ có họ mới biết nó là gì. Hoặc họ phô trương trước kiểm tra liên kết của bạn hoặc
Clickbank báo cáo lợi nhuận để thuyết phục bạn rằng họ biết bí mật SEO lớn tiếp theo giúp họ kiếm được một đống tiền. Bạn có bao giờ thông báo, có cũng là một ý thức cấp bách trong các cung cấp. Nếu bạn không mua cuốn sách điện tử hoặc Gizmo máy phát thư rác, bạn sẽ bỏ lỡ chuyến đò.

SEO is not a secret, but a discipline that can be learned by anyone with patience and practice. Yes, that includes even you.

SEO không phải là một bí mật, nhưng là một môn học có thể tiếp thu bởi bất cứ ai có sự kiên nhẫn và thực hành đầy đủ. Vâng, đó bao gồm thậm chí là bạn.

 
How can I master SEO?
Làm thế nào tôi có thể làm chủ được SEO?
§ Dedicate sufficient time to learn the fundamentals of SEO and search engine guidelines. If you don’t have the budget to hire a SEO to do the work for you, you will need to have a fair amount of time on your hands to understand the most basic SEO techniques. This manual could take only a few hours to read, but we guarantee it will take a few weeks to really sink in even after a few re-reads.
Dành đủ thời gian để tìm hiểu những nguyên tắc cơ bản của SEO và hướng dẫn công cụ tìm kiếm. Nếu bạn không có ngân sách để thuê một SEO để làm việc cho bạn, bạn sẽ phải có một quỹ thời gian hợp lý trong tay để tìm hiểu các kỹ thuật SEO cơ bản nhất. Hướng dẫn này có thể chỉ mất một vài giờ để đọc, nhưng chúng tôi đảm bảo nó sẽ mất vài tuần để thực sự chìm đắm trong đó ngay cả sau khi đọc lại vài lần.
§ Master keyword research techniques. Imagine if you were the owner of a retail store on a busy street, and your store didn’t have a sign. You would probably get a lot of people who come into your store just out of curiosity, but would they find what they are looking for? Most likely not. It’s the same with the search engines and keywords. If you optimize your site for the wrong keywords, you will get a lot of lookers and no buyers.
Làm chủ kỹ thuật nghiên cứu từ khóa. Hãy tưởng tượng nếu bạn là chủ sở hữu của một cửa hàng bán lẻ trên một con phố nhộn nhịp, và cửa hàng của bạn không có lấy một bảng hiệu. Bạn có lẽ sẽ có rất nhiều người đi vào cửa hàng của bạn chỉ vì tò mò, nhưng họ sẽ tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm? Không nhiều lắm. Điều này tương tự với các công cụ tìm kiếm và từ khóa. Nếu bạn tối ưu hóa trang web của bạn với các từ khóa sai, bạn sẽ nhận được rất nhiều người xem mà không có người mua.
§ Understand web design and HTML at a very basic level and learn a WYSIWYG HTML editor such as Dreamweaver. If you can’t make changes to your web pages and upload them, there is no chance of improving its relevance through keyword optimization. You don’t need to have complete control over the website, as you may work with a template based CMS (Content Management System), but you need to be able to make modifications to the Title tags, META description and the body content. If you have a web designer who makes the changes for you, that’s perfectly fine as well.
Hiểu biết về thiết kế web và HTML ở mức độ rất cơ bản và tìm hiểu một trình biên tập HTML WYSIWYG như Dreamweaver. Nếu bạn không thể thay đổi các trang web của bạn và tải chúng lên, không có cơ hội cải thiện sự liên quan của mình thông qua tối ưu hóa từ khóa. Bạn không cần phải có quyền kiểm soát hoàn toàn trang web, bạn có thể làm việc với một mẫu dựa trên CMS (Content Management System), nhưng bạn cần để có thể sửa đổi các thẻ Tiêu đề, mô tả META và nội dung web. Nếu bạn có một nhà thiết kế web làm cho thay cho bạn, điều đó lại càng tốt.
§ Learn to write and inject keywords into web content and HTML elements. You don’t need to be an expert writer to create well optimized keyword rich content. As long as you understand you potential visitors’ needs and wants, writing search engine optimized web copy can be learned by anyone. The important thing to remember is to always write for your web audience first, and then tweak your copy to incorporate your target keywords.
Tìm hiểu để viết và đưa từ khóa vào nội dung trang web và các yếu tố HTML. Bạn không cần phải là một chuyên gia viết văn để tạo ra nội dung phong phú cũng như tối ưu hóa từ khóa. Miễn là bạn hiểu nhu cầu của khách hàng tiềm năng và mong muốn, tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm trang web ai cũng có thể học được. Điều quan trọng cần nhớ là luôn luôn viết cho người xem website của bạn trước hết, rồi sau đó mới tinh chỉnh nội dung để kết hợp các từ khóa mục tiêu của bạn.
§ Dedicate enough time to grow their website content by a few pages a week. Most small business websites stop expanding their web content after 45 pages, which also include some not so relevant pages like privacy policies, contact us page, etc. Websites with more relevant informational pages do better on the search engines. So commit to writing at least one new page per week on a topic that answers some common questions your visitors may have. Begin with how to tips, top 10 lists, and did you know articles to start your creative juices flowing.
Dành đủ thời gian để phát triển nội dung trang web của mình một vài trang mỗi tuần. Hầu hết các trang web doanh nghiệp nhỏ ngừng mở rộng nội dung web của họ sau 45 trang, trong đó cũng bao gồm một số trang không có liên quan như chính sách bảo mật, trang liên hệ với chúng tôi, v.v… Trang web với nhiều trang thông tin có liên quan làm việc tốt hơn trên các công cụ tìm kiếm. Vì vậy, cam kết để viết ít nhất một trang mới mỗi tuần một chủ đề mà câu trả lời một số câu hỏi phổ biến khách truy cập của bạn có thể có. Hãy bắt đầu với làm thế nào cho lời khuyên, top 10 danh sách, và bạn có biết điều này để bắt đầu dòng chảy sáng tạo của bạn.
§ Grasp the concepts of links and execute a link building plan. If you were a hiring manager for a large company, would you hire someone without checking their references? The references provide some tangible way to validate the candidate’s skills. Links are the equivalent to references on the web. The search engines use links as validation of another webs ite’s value and quality on a specific search topic. The more citations the search engines find from reputable websites linking to another site, the higher they rank them. It’s important to develop a sharp eye for valuable links from the beginning that can push your site past your competitors.
Nắm bắt các khái niệm liên kết và thực hiện một kế hoạch liên kết xây dựng. Nếu bạn là một người quản lý làm thuê cho một công ty lớn, bạn sẽ thuê một ai đó mà không cần kiểm tra hồ sơ của họ? Các hồ sơ cung cấp một số phương pháp cụ thể để xác nhận các kỹ năng của ứng cử viên. Liên kết là tương đương với các tài liệu tham khảo trên web. Các công cụ tìm kiếm sử dụng liên kết như là xác nhận giá trị khác của trang web và chất lượng về một chủ đề tìm kiếm cụ thể. Các công cụ tìm kiếm càng tìm thấy nhiều trích dẫn từ các trang web có uy tín liên kết đến một trang web khác, càng xếp hạng chúng cao hơn. Điều quan trọng là phát triển một con mắt sắc bén cho các liên kết có giá trị từ đầu có thể đẩy trang web của bạn qua đối thủ cạnh tranh của bạn.
§ Remain patient even in the face of sudden ranking drops and continue to learn more about SEO each day. Overreacting to ranking changes and undoing all the previous work is the single most reason new webmasters fail at SEO. If your site is only a few months old, you need to give yourself and your site at least a year to attain reasonable ranking. As long as you follow the safe optimization and white hat SEO link building techniques we describe in the following chapters, any ranking fluctuation will be only temporary and there is no reason to change course. Educate yourself daily by subscribing to SEO blog feeds, read SEO forum posts and expert articles. You can find some of the most popular SEO resources at the bottom of this page.
Giữ kiên nhẫn ngay cả khi đối mặt với việc giảm thứ hạng đột ngột và tiếp tục tìm hiểu thêm về SEO mỗi ngày. Phản ứng thái quá với những thay đổi xếp hạng và hoàn tác tất cả các công việc trước đây là lý do duy nhất hầu hết các mới quản trị web mới thất bại ở SEO. Nếu trang web của bạn chỉ là một vài tháng tuổi, bạn để cho mình và trang web của mình ít nhất một năm để đạt được thứ hạng hợp lý. Miễn là bạn làm theo các tối ưu hóa an toàn và kỹ thuật SEO mũ trắng xây dựng liên kết mà chúng tôi sẽ mô tả trong các chương sau đây, bất kỳ biến động xếp hạng sẽ được chỉ là tạm thời và không có lý do gì để thay đổi. Giáo dục chính mình bằng cách đăng ký để blog SEO cấp dữ liệu hàng ngày cho bạn, đọc các bài viết của diễn đàn SEO và các chuyên gia. Bạn có thể tìm thấy một số tài nguyên SEO phổ biến nhất ở dưới cùng của bài này.

 
 
What’s so secretive about search engines?
Có gì bí mật về công cụ tìm kiếm?

“SEO”
 
“Keywords” “Từ khoá”
“SERP”
 
“Page Rank” “Page Rank”
 
“Back Links” “Liên kết Trở lại”

What do all these terms mean? Well, that depends on when you first realized your website needs search engine traffic in order to attract visitors to grow your business. The terms above are common knowledge to most webmasters who have at least visited a few top search engine marketing portals, SEO forums, or read at least one e-book on SEO. If you are unfamiliar with these terms, don’t despair. We understand the confusion about the search engine optimization process, and we are here to guide you with an easy to follow road map.

Tất cả những thuật ngữ này có ý nghĩa gì? Vâng, phụ thuộc vào khi bạn lần đầu tiên nhận ra rằng trang web của bạn có nhu cầu giao thương với các công cụ tìm kiếm để thu hút khách hàng, phát triển kinh doanh của bạn. Các thuật ngữ trên là kiến ​​thức phổ biến cho hầu hết các webmaster có ít nhất là một lần đến thăm vài cổng thông tin tiếp thị có công cụ tìm kiếm hàng đầu, các diễn đàn SEO, hoặc đọc ít nhất một e-book về SEO. Nếu bạn không quen với những thuật ngữ này, không cần phải thất vọng đâu. Chúng tôi hiểu sự nhầm lẫn về quá trình tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, và chúng tôi đang ở đây để hướng dẫn bạn cách dễ dàng để thực hiện theo con đường ấy.

Search engines are still very much misunderstood by most webmasters because the search engines don’t publish the exact methods they use to rank websites.

Công cụ tìm kiếm vẫn còn rất nhiều hiểu lầm với hầu hết các quản trị web bởi vì
các công cụ tìm kiếm không công bố các phương pháp chính xác mà họ sử dụng để xếp hạng các trang web.

If you are serious about your website’s visibility, you owe it to yourself to learn as much as you can about the most effective and safe methods to get top ranking on Google, Yahoo!, and MSN. What you have to realize is search engines actually need your website for their survival and profitability.

Nếu bạn nghiêm túc về khả năng hiển thị trang web của bạn, bạn đã nợ chính mình việc tìm hiểu càng nhiều càng tốt về các phương pháp hiệu quả nhất và an toàn để có được thứ hạng hàng đầu trên
Google, Yahoo, và MSN. Những gì bạn phải nhận ra là công cụ tìm kiếm thực sự cần trang web của bạn để tồn tại và giữ lợi nhuận của họ.

The commercial aspect of the Internet has created an entirely different set of problems for the search engines. Search engines existed long before Google came along in libraries, research institutions, and government facilities. In those early days, the document retrieval process consisted of mainly looking at the content of the documents without any external influences and links. The Internet explosion has single-handedly created the race to invent the smartest search engine that is able to find the diamonds in the rough. The diamonds being the truly valuable web content that is relevant to user queries, and the rough being the junky low quality deceptive web pages that try to mislead the search engines. Organizing the billions of web pages and its content into meaningful, relevant well sorted search results is an immense task even for Google.

Các khía cạnh thương mại của Internet đã tạo ra một thiết lập hoàn toàn khác với các chủ đề cho các công cụ tìm kiếm. Công cụ tìm kiếm tồn tại từ lâu trước khi Google xuất hiện trong các thư viện, các tổ chức nghiên cứu, và các cơ sở của chính phủ. Trong những ngày đầu, quá trình thu thập tài liệu bao gồm chủ yếu là nhìn vào nội dung của các tài liệu mà không có bất kỳ ảnh hưởng nào bên ngoài và các liên kết. Sự bùng nổ Internet đã tạo ra cuộc chạy đua để phát minh ra các công cụ tìm kiếm
thông minh có nghĩa là có thể tìm thấy những viên kim cương thô. Những viên kim cương là những nội dung web thực sự có giá trị có liên quan đến truy vấn của người dùng, và các trang web lừa đảo chất lượng thấp cố gắng đánh lừa các công cụ tìm kiếm. Tổ chức hàng tỷ trang web và nội dung của nó rất có ý nghĩa, kết quả tìm kiếm có liên quan cũng được sắp xếp là một nhiệm vụ nặng nề ngay cả đối với Google.

Think of search engines as the editorial watch dog of all content on the web. As chief editors, it’s the search engines job to retrieve the most suitable web pages in response to a user query. The search engines make money by displaying ads next to the natural search results returned. This is why their search relevancy is the key to their survival. The more relevant the search results are, the more people will make them their favorite search tools. Since about 2001, Google has been doing a fantastic job at returning the most relevant results and has been rewarded with hoards of advertisers bidding on keywords making them a pile of money year after year. In order to keep their search results relevant, the search engines have to ensure there is a level playing field among websites. They do this by frequently tweaking their algorithms to find bad apples that don’t play by the rules.

Hãy suy nghĩ về công cụ tìm kiếm như một ngươì có nhiệm vụ biên tập tất cả các nội dung trên web. Như tổng biên tập, công việc của công cụ tìm kiếm là tìm kiếm các trang web phù hợp nhất cho một truy vấn của người sử dụng. Các công cụ tìm kiếm kiếm tiền bằng cách hiển thị các quảng cáo bên cạnh những kết quả tìm kiếm được. Đây là lý do tại sao các kết quả tìm kiếm liên quan lại là chìa khóa cho sự sống còn của họ. Các kết quả tìm được càng gần với mục đích tìm kiếm của người sử dụng, người ta càng dùng đến nó thường xuyên hơn.
Kể từ khoảng năm 2001, Google đã làm một công việc tuyệt vời là trả lại các kết quả thích hợp nhất và đã nhận được phần thưởng là một lượng lớn các nhà quảng cáo đấu thầu trên các từ khóa, cung cấp cho họ một đống tiền qua mỗi năm. Để giữ cho các kết quả tìm kiếm chính xác hơn, các công cụ tìm kiếm phải đảm bảo có một sân chơi bình đẳng giữa các trang web. Họ làm điều này bằng cách thường xuyên điều chỉnh các thuật toán của họ để tìm những hạt sạn đã không chơi đúng luật.

This short tutorial will try to take you through the necessary steps to build a site the search engines will love and reward you with high ranking(s). And finally, this tutorial would not be complete if we also didn’t warn you about the inherent risks of trying to trick or game the search engines with different spamming techniques to get ahead of the pack.

Hướng dẫn này sẽ cố gắng để dẫn dắt bạn qua các bước cần thiết để xây dựng một trang web mà công cụ tìm kiếm sẽ yêu mến và thưởng cho bạn với thứ hạng cao. Và cuối cùng, hướng dẫn này sẽ không được hoàn mỹ nếu chúng tôi không cảnh báo bạn về những rủi ro vốn có của sự cố gắng để lừa hoặc chơi các công cụ tìm kiếm với các kỹ thuật gửi thư rác khác nhau để đạt mục đích.